تماس بگیرید

  • مشاوره در تلگرام
  • غیر قابل نفوذ در مقابل آب
  • غیر قابل نفوذ در برابر روغن
  • قابل شست وشو
  • دارای بند بالای پیش بند
  • پیشبند دورو می باشد
  • دارای یک جیب جلوی پیش بند