مدل های ارایه شده در این دسته بندی مدل های مانتو کتی زنانه که برای محیط های رسمی و نمایشگاهی میباشد توسط شرکت طراحی لباسفرم بندوز