تمامی کالا هایی که در این دسته بندی ارایه میشود در زمینه  شلوار که مناسب  بانوان ایرانی میباشد  که توسط فروشگاه اینترنتی مد و لباس بن بیگیمیشود