معرفی سایز های گلدوزی بن بیگی

شرکت بن بیگی در کنار دوخت و سفارشی دوزی لباس خدمات دیگری مانند گلدوزی را به مشتریان خود ارائه می دهد که مشتریان در صورت نیاز می توانند از این آپشن بر روی محصول خود استفاده کنند 

در این قسمت 4 سایز معمول که بر روی جیب پبراهن گلدوزی می شوند را معرفی می کنیم

سایز خیلی کوچک : 

ابعاد : 2.9 * 2.1

نمونه گلدوزی خیلی کوچک 001
نمونه گلدوزی خیلی کوچک 002
عکس گلدوزی کوچک

سایز کوچک : 

ابعاد : 3.4 * 4.7

نمونه گلدوزی کوچک 001
نمونه گلدوزی کوچک 002
عکس گلدوزی متوسط

سایز متوسط : 

ابعاد : 4.6 * 6.4

نمونه گلدوزی متوسط 001
نمونه گلدوزی متوسط 002
عکس گلدوزی نیمه بزرگ

سایز بزرگ : 

ابعاد : 5.5 * 7.7

نمونه گلدوزی بزرگ 001
نمونه گلدوزی بزرگ 002
عکس گلدوزی بزرگ